Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr BCR/16 4 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Plan dyskusja podczas konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel na Kursy Z Negocjacji
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja materaców
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Włocławek oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TONSIL” S.A., Fabryka Firanek „WISAN” S.A., Federal-Mogul Gorzyce S.A., CITO Krzysztof Tomczak, Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚNIEŻKA w Tarnowie Bogusław Karwat, Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , CENTRUM SZKOLEŃ AMOS , CONNECT ONE Sp. z o.o. , Hybryd Sp. z o.o., Krzysztof Lis 3is.pl, SaaSWEB Technology , WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK , Esselte Polska , MTCE Media , Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.