Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr UHH/52 1 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan debata podczas warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Analiza stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Wyjazdy integracyjne w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: limanowski oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kolbuszowa S.A., POLMOZBYT Lublin Sp. z o.o., MAZOWIECKA HIGIENA KOMUNALNA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Czesław Dawida, Kazimierz Magoń, Mieczysław Trojanowski Sp. Jawna , NET-SERWIS Sp. z o.o. , Bluerank Sp. z o.o., FINET , GLOBART PRINT A. GOŁĘBICKI, M. HORBA, T. ŁASKI, M. STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA, MAŁKOWSKI MARTECH Sp. z o.o., PRATT AND WHITNEY KALISZ , TRINITY FUNDUSZE EUROPEJSKIE , JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK, AGATA SOPUCH, PHENIX SP. z O.O., Erpatech Beata Praga

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.