Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr GRB/47 3 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Programu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Spotkania Integracyjne
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:

 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Odlewnictwo staliwa
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Ubezpieczenia na życie
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opoczyński oraz ostrołęcki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., MIRANDA S.A., Przessiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA-MATIZOL” S.A., Parking – Dowóz na Lotnisko, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Czesław Dawida, Kazimierz Magoń, Mieczysław Trojanowski Sp. Jawna , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROSAT” , Arkadiusz Salamon GREENMONEY.PL, EUROIMPLANT , GW Interactive Group sp. z o.o., MOBIFIT sp. z o.o., PROJECTIS , Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź , Hydro-Vacuum , Twelve Electric Sp. z o.o. , Chromapress

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.