Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr LEH/43 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Agenda debata podczas konferencji obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Spotkania Integracyjne
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • CRZL”
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opoczyński oraz bieruńsko-lędziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JULPOL Piotr Rudnik, „Firma Handlowa „ALOZA” Hanna Argalska , Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Aster Sp. z o.o. , CapePoint Group , Ewa Grupa – Frydryk Kancelaria Radcy Prawnego , JAKPOL-TRANS, Marek Jedrzejczyk Zarzadzanie, RENEX Electronics Education Center Marzena Szczotkowska-Topić, „KAJ” STANISŁAW KAJDY , FORNER , „NORCO POLSKA” , AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.