Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr SLIJ/47 5 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Warsztaty Dla Przedstawicieli
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Lublin oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: „TECHMA”-Kraków Sp. z o.o., IMPEXMETAL – INTERMAT Sp. z o.o., Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., WC CHATKA s.c., „MARINEX” Sp. z o.o. Telewizja Kablowa w Augustowie, TELKAB Sp. z o.o. , Astar ABR Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel Spółka Jawna, Freshware Tomasz Tomala, Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., NAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O., Techbaza.pl Spz o.o., WIPLAST Sp.z o.o., APENA-REMONT , Tacholab sp. z o.o., Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.