Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr ACL/28 2 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie warsztatu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza sprawności implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Treningi Z Zarządzania Projektami
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: miechowski oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A., Zakłady Urządzeń Technicznych CAR-LIFT Sp. z o.o. w likwidacji , Bernard Sander, Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „E-KANCELARIA M. PAWŁOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ALSTON Borys Pogoreło, Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., INTEGER.PL , NETLAND COMPUTERS MARCIN PRZYGOCKI, Ropla Elektronik Sp. z o.o., Tugeb Polbud , ACEL HVAC , MAR-KOM , Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.