Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr PPL/23 5 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Lodzi
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Sprawy zagraniczne
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wołowski oraz m. Jastrzębie-Zdrój

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Pengxingda Electronics Factory, ZM MORLINY S.A., E.M.G GAZ-SYSTEM, Układanie kostki brukowej SOLIDBRUK, Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , „BAŁ-SAT” Spółka Cywilna , ATM System Sp. z o.o., DOWNTOWN APARTMENTS S.C. MAGDALENA KOZIEŃ, MAGDALENA MATRAS, IPC, Optidata , Prociv Investment Sp. z o.o., Translocus Sp. z o. o., FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Megabajt sp. z o.o., Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.