Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr SAX/66 8 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja miedzi
 • Handel energią elektryczną
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: milicki oraz miński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), SOKÓŁKA Okna i Drzwi S.A., Firma Chemiczna „Dwory” S.A., Opolski Serwis Gazowy s.c., „COAX” Sp. z o.o , „PROGNITY” , 4Visitors sp. z o.o. w organizacji, ecoBIONICA Zuzanna Bożek, Instytut Optyki Stosowanej, Open Horizon Sp. z o.o. , PR Internet for Construction Katarzyna Trzcielińska, WNet Sp. z o. o. , Centrum Języka Angielskiego Lets Speak Anna Pukalska, Wydawnictwo M sp. z o.o., „JOLLY MED – INVEST” Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.