Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr XWU/47 8 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Program debata w czasie spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Wiśle
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Bafangyuan Gifts Co. Ltd., UNIPAK Sp. z o.o., Auto Serwis Piotr Masicz, ELMEDITECH Szczepan Tereszkiewicz, Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ESPOL Sp. z o.o. , C.M.C. , COTIS EU SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, InfaNET Sylwester Kus, NANOTEL , PRO SPORT GROUP SP. Z O.O., WORK.NET DORADZTWO KADROWE Katarzyna Bielak-Kanigowska – WORKNET, HH Poland S.A., WSK KRAKÓW , Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.