Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr WCO/28 6 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Plan dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Audyt stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Sudetach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: aleksandrowski oraz gdański

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A., Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o., Ars-Alarm, Spółdzienia Inwalidów im. E.Dembowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Telewizji Satelitarnej „ASTRAL” , „ITLOOK” , Agro-Montaż , Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych , Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, LIMOPOLAND.PL-NET , SILESIAHOTELS.COM KAMIL WIKTOR, Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „Sanel” Spółka z o.o., Escal Sp. z o.o., Verona Products Professional Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Horus-Energia”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.