Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr RUA/13 6 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Analiza skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Handlowe
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Chełm oraz turecki

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” S.A., Spółdzielnia Inwalidów SIMECH, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Telewizja Kablowa” Sp. z o.o. , „DRUKARNIA SKLENIARZ” Włodzimierz Skleniarz, Agnieszka Szafarewicz ASR STUDIO, FUH VIVANA Urszula Czyżowska, INWESTPOL-CONSULTING Poland Sp. z o. o., LSA , SUPRA SERWIS , Wittchen , Draw Sp. z o.o., Profarb Sp. z o.o., Plandeki Raszyn Marcin Kowalski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.