Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr ODS/75 5 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program debata w czasie konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Treningi Dla Przedstawicieli
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sieradzki oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), ZM MORLINY S.A., BONDUELLE Polska Sp. z o.o., MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” , „os3” , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, EURO-BIAL A.Matowicki, J.Wardecki, G.Piech, W.Piech, Icard , Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Procom System , TERRA Bogusław Albinowski, DELTA CONTROLS SP. Z O.O., Turbokolor , Firma handlowo-usługowa Ewa Rzewnicka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.