Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr MAD/98 4 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Trustu Pomocowego

Plan debata podczas warsztatu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Rzeszowie
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Jelenia Góra oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: „TONSIL” S.A., Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A. , Zakłady Wyrobów Metalowych SHL S.A., Bernard Sander, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” , „HADEX-GAZ” Sp. z o.o., BB Ventures Sp. z o.o.komandytowa, ERIDEA Agnieszka Różycka, GTH Solutions Spółka z o.o , MGK – Rafał Chmielewski, R24 , TRO MEDIA Marcin Misztal, CSF Polska sp. z o.o., MT Partner S.C., Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.