Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr GIJH/97 1 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Szczecinie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja tapet
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radziejowski oraz m. Ostrołęka

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., Przedsiębiorstwo Górniczo-Obróbcze GRANIT w Strzegomiu S.A., „, Śląska Telewizja Kablowa Świętochłowice Sp. z o.o. , „Draco” Grzegorz Kaźmierczak, BLOOBER TEAM WROCŁAW , Expedyt , INTEGER.PL , LST-SOFT , RETECH , Unikkon Integral Sp. z o.o., AERSOFTWARE , „KRATKI.PL” MAREK BAL, ”Zbigant” Zbigniew i Andrzej Lenaratowicz spółka jawna

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.