Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr TOX/24 1 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie seminarium zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Mikołajkach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz warszawski zachodni

  Upoważnieni beneficjenci to: Szczeciński Przemysł Drzewny S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „PREF-BUD” Sp. z o.o. , QSC Auto Gaz Montaż Serwis, Autoelektronika, HEMAG H. Guziak, spółka jawna, P.H.U. „TELE-SAT” Henryka Bałabańska , „VICTAULIC Polska” , Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak, FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski, Instalcompact Sp. z o.o., Next -Auto -Glass Danuta Pusz, SUCCIN Katarzyna Sobkowiak, Piotr Ejmocki s.c., Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, JM Trade sp. z o.o. w organizacji , Promesa Plus , Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.