Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr REH/78 3 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Negocjacji
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kraśnicki oraz namysłowski

  Upoważnieni beneficjenci to: IMPEXMETAL”” S.A., Piwnice Win Importowanych VINFORT Sp. z o.o., ALBAZ sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DUKAT sp. jawna, W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC , Agencja Nasienna Sp. z o.o., DELPHI POLAND , Indykpol , Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Spółka z o.o., Softhus Sp. z o.o., Valdi-Ceramika Sp. z o.o. , Dotbook Sp. z o.o., Teleinvention Sp. z o.o., APREO LOGISTICS S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.