Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr GEM/29 3 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Łodzi
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kłodzki oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Domy Towarowe Centrum S.A., Zakłady Osprzętu Termokurczliwego RADPOL S.A., „Mar-Optyk Magia Okularów”, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” , „QCADOO LIMITED” , Bożek Zuzanna, EMI Cosmetics Sp z o.o., IZOHAN , LS Tech-Homes , Systemy Informatyczne Set(h) , Wikia , FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, ZMM MAXPOL Andrzej Polak Zakład Pracy Chronionej, DELTA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.