Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr OXD/83 6 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Trustu Społecznego

Porządek debata w czasie konferencji obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Gdańsku
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wrocławski oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: FAMOT-PLESZEW S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Kopalnia Piasku „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA” S.A., ChemEnergia, Wacław Korzeniowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” , Telewizja Solec Sp. z o.o. , AP-LOGIC , E-RACHMISTRZ.PL w organizacji, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, KOSMED Sp. z o.o., Restauro , Zufu Sp. z o.o., BIURO RACHUNKOWE CHOMONT ROBERT CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU, MacTronic Mocek i Sp-ka Spółka Jawna, M+S Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Spółka Cywilna Maciej Kęszycki, Stanisław Kęszycki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.